Alfa Media

Forretningsvilkår

Forretningsvilkår og personvernerklæring

Under kan du velge de forskjellige kategoriene av produkter og tjenester vi tilbyr.

Du finner også vår personvernerklæring for våre nettsider.

Betingelser for kjøp og leveranse av web-løsninger

Parter
Avtalene er mellom kunden som bestiller løsningen (videre omtalt som kunde) og leverandøren (videre omtalt som leverandør). 

Leveranse
Leveringstid på løsningene varierer, men vanligvis fra 2 til 3 uker for standardløsninger. Dette betinger at leverandør, innen 3 dager etter bestilling, mottar all informasjon som tekst, bilder, logo og annen grafikk som ønskes på siden/løsningene. Ved andre behov utover standard-pakker kan leveringstiden bli utvidet (dette kan dreie seg om endring av grafiske filer, andre moduler, tilrettelegging og endring av maler, dialog med underleverandører osv.). Dersom leverandør skal flytte et eksisterende domene fra tidligere leverandør er det kundens plikt og ansvar å sørge for tilstrekkelige eierrettigheter til det aktuelle domenet. Det er videre kundens plikt og ansvar å si opp tjenester og bindinger til tidligere leverandør.

Pris
Leverandør tilbyr veiledende priser på løsninger. Det kan også gjøres avtaler om løsninger og priser utover veiledende prispakker. Slike prisavtaler skal avtales skriftlig (f.eks. via epost eller i avtalen). Support faktureres kr. 990 pr. time for ordinære avtalevilkår, egne priser for kunder med drift/supportavtale.
Dersom leverandøren endrer sine priser skal dette varsles kunde minimum 3 mnd. i forkant. Dette varselet blir sendt til kunde via epost.

Eierskap over domene
Kunden har eierskapet til domenenavnet dersom ikke annet er spesielt avtalt. Kunden står fritt til å flytte domenenavnet sitt over til andre leverandører eller tjenester. Dette kan kun hindres av leverandør dersom det er utestående krav relatert til tjenesten. Dersom kunden ønsker å bytte leverandør må sidene bygges på nytt. Kunden har ikke rett til å flytte selve løsningen med dens innhold og lisenser som er knyttet til løsningen. 

Eierskap over løsninger
Leverandør har eierskap til alle løsninger som blir levert i avtalen. Kunde har likevel eierskap til informasjon som er integrert i løsningene (som egne bilder, tekst, kundelister, ordrer osv.). Andre vilkår rundt eierskap til løsningen kan avtales skriftlig i tillegg til denne avtalen.

Bindingstid nettsider
Leverandør har ingen bindingstid på webløsninger. Nettsider og webløsninger blir fakturert årsvis eller halvårsvis og forskuddsvis. Oppsigelse må være leverandøren skriftlig i hende minimum 14 dager før ny faktura. Dersom en løsning blir sagt opp i en fakturaperiode vil den uforkortet falle til betaling. Dersom domene-navnet blir flyttet til en annen løsning eller leverandør, er dette ikke å anse som en oppsigelse. Oppsigelse må registreres hos oss på alfa-media.no/kontakt-oss

Bindingstid HMS System og kurs
Vi har ingen bindingstid på HMS System og HMS kurs. HMS System blir fakturert månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig. Ved kjøp av HMS System mottar kunden et bevis på HMS arbeid som kan benyttes i anbudleveranse eller søknad om Sentral godkjenning.

Bindingstid andre løsninger
Lisenskostnader på løsninger utover standard nettside blir fakturert årlig. Månedlig fakturering er mulig med et tillegg i prisen. Dette dreier seg om tredjepartsløsninger knyttet til løsningene levert av leverandør.

Betaling
Etableringsavgiften blir fakturert ved bestilling med 7 dagers betalingsfrist. Løpende avgift blir fakturert fra og med dato for ferdigstillelse. Dersom ferdigstillelse blir forsinket på grunn av forhold som er relatert til kunden vil løpende avgift bli fakturert fra 30 dager etter avtalt oppstart av leveranse. Dersom fakturert krav går til rettslig inndrivning (som inkasso) kan leverandøren stenge tjenester relatert til kravet.

Kundens ansvar
Kunden plikter å sende inn alt materiale som leverandøren trenger for å sette opp løsningen (f.eks. grafiske filer og tekst). Dersom leveransen er forsinket på grunn av at kunden ikke har sendt nødvendig informasjon og filer vil likevel etableringsavgiften og løpende avgifter forfalle til betaling.

Leverandørens ansvar
Leverandøren plikter å ta backup av løsningene og ta oppdateringer av sikkerhetsmoduler og andre funksjoner løpende. Leverandøren plikter også å sørge for maksimal oppetid. Leverandøren kan likevel ikke stilles til ansvar for nedetid forårsaket av 3. part sine systemer (som underleverandører osv).

Force Majeure
Ingen av partene skal anses for å ha misligholdt forpliktelsene etter avtalen i den utstrekning det kan godtgjøres at overholdelsen av den er blitt forhindret p.g.a. en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll, og som partene ikke med rimelighet kunne forutse på avtaletiden, eller unngå eller overvinne følgene av. I så fall suspenderes partenes forpliktelser etter Avtalen så lenge den ekstraordinære situasjon vedvarer. Partene skal så lenge force majeure situasjonen vedvarer, i rimelig utstrekning yte hverandre gjensidig informasjon om alle forhold som måtte antas å være av betydning for den annen part. Avtalen bortfaller dersom partene blir enige om det eller partens oppfyllelse er uteblitt eller må antas å utebli i mer enn 90 dager og det dessuten er gitt 30 dagers hevingsvarsel.

Konflikter
Konflikter mellom partene vedrørende gjennomføringen av og innholdet i Avtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom minnelig avtale ikke oppnås, hører saken under de ordinære domstoler med Leverandøren sin lokale tingrett som avtalt verneting.

Vilkår for næringskjøp av varer

Parter
Avtalene er mellom kunden som bestiller løsningen (videre omtalt som kunde) og Leverandøren (videre omtalt som leverandør).

Leveranse
Varene blir levert iht avtale og lagerstatus. Forsinket leveranse gir ikke kunde krav på erstatning men dersom leveransen er vesentlig ift avtalt leveransetidspunkt kan kunde heve kjøpet dersom dette ikke er begrenset i avtalen.

Pris og betaling
Prisen er regulert i nettbutikken eller i tilbud. Varen forfaller til betaling via nettbutikkens betalingsløsninger eller via faktura dersom dette er avtalt på forhånd.
Leverandør har 100% eierskap og pant i varene til de er betalt i sin helhet iht. avtale. 

Vilkår for kjøp av telefoni fra Unifon

Avtaleparter
Vi er forhandler for Unifon, noe som tilsier at avtaleparter er Unifon som leverandør og den bedriften som er kunde i avtalen. Alfa Gruppen AS har dermed ingen annen funksjon i avtalen enn part som signerer på vegne av Unifon som leverandør.

Unifon sine alminnelige vilkår kan man se her:
https://www.unifon.no/avtalevilkar/

Forbrukerkjøp via nettbutikk

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er leverandør og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.
Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Personvernerklæring på våre nettsider

Personvern på våre nettsider

Her kan du lese om personvernet, informasjonskapsler og hvilke opplysninger vi lagrer på våre nettsider. 

Vår databehandler på dette nettstedet er:
Alfa Media – www.alfa-media.no

Informasjonskapsler

Dersom du logger deg inn på dette nettstedet kan du be om å få lagret navn, e-post og nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne informasjonen på nytt neste gang du logger deg inn. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år.

Om du besøker vår innloggingsside, vil vi opprette en midlertidig informasjonskapsel for å avgjøre om nettleseren din aksepterer informasjonskapsler. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger og forsvinner så snart du lukker nettleseren din.

Kommentarer

Når besøkende legger inn kommentarer på siden, lagres informasjonen gitt inn i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes nettleserversjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå useriøse kommentarer.

Media

Hvis du laster opp bilder til nettstedet, bør du unngå å laste opp bilder som inneholder informasjon om stedet det er tatt (EXIF GPS). Besøkende på siden kan laste ned og hente ut slik informasjon fra bilder på siden.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Hvem vi deler dine opplysninger med

På alle nettstedene bruker vi informasjonskapsler (se forklaring lenger oppe). Hvis du fyller ut skjema på nettstedet blir dataene du fyller inn, sammen med tidspunkt og IP-adresse sendt til oss på epost, i tillegg til at de blir lagret bak kryptert pålogging i skjemaverktøyet vårt.

Data som blir sendt inn via skjema på en av disse tjenestene blir lagret på server hos vår databehandler, som har taushetsplikt og som vi har databehandleravtale med.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Hvis du legger igjen en kommentar, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi kan gjenkjenne oppfølgingskommentarer og godkjenne dem automatisk i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt av en redaktør.

For brukere som registrerer seg på dette nettstedet (dersom denne muligheten eksisterer), lagres det også personopplysninger som de oppgir i brukerprofilen sin. Alle brukere kan se, redigere og slette sine egne personopplysninger når som helst (bortsett fra brukernavn). Nettstedets administratorer kan også se og redigere denne informasjonen.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger om deg

Hvis du har en konto på dette nettstedet eller har lagt igjen kommentarer, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Hvor dine opplysninger sendes

Besøkendes kommentarer kan bli kontrollert gjennom en automatisk gjenkjennelsestjeneste mot søppelkommentarer.